KAI

Kai on the shores of Playa Del Rey, California